תקנון:אספקה ,דמי משלוח וטיפול.

חברת דיירקט סחר שולחת את מוצריה באמצעות דואר ישראל לכל חלקי הארץ. המוצרים נבדקים ונארזים בקפידה לפני המשלוח תוך הקפדה על אבטחת שלמות המוצר בזמן המשלוח.
ניתן לבצע איסוף עצמי ממחסן החברה ברחוב שידלובסקי 1 יבנה משעה 9:00 עד 15:00.(בתיאום מראש עם מוקד שרות הלקוחות)
הזמנה בסכום של עד 50 ₪ תישלח בדואר רגיל.
- הזמנה בסכום של מ- 50 ₪ עד 300 ₪ תישלח בדואר חבילות.
- הזמנה בסכום של מעל 300 ₪ תישלח בדואר שליחים של דואר ישראל (למעט ישובים אשר אינם נמצאים בפריסה של דואר שליחים, בהם תשלח ההזמנה בדואר חבילות).
מועד אספקה: זמן האספקה הוא עד 21 ימי עסקים מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי. ימי העסקים לעניין זה הינם ימים א'-ו' בלבד, דיירקט סחר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקה הנובעים מאירועים שאינם בשליטתה - כגון אירועים ביטחוניים, פעולות איבה, פגעי טבע, תאונות, שביתות והשבתות, תקלות במערכות המחשוב ו/או התקשורת. במקרה שלא ניתן יהיה לספק מוצר או שירות, תהיה רשאית דיירקט סחר לבטל את העסקה וכספך, לרבות דמי המשלוח, אם חויבת בהם, יושב לך במלואו.
הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל לקוח. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב ,ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

ביטול עסקה.

מבצע פעולת הרכישה (הלקוח) רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "החוק") והתקנות שהותקנו על פיו לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר מביניהם;
2.ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק . לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק, כדלקמן:
א. טובין פסידים;
ב. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
ג. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה 1995-
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לדיירקט סחר בלבד, בצירוף חשבונית באמצעות פקס מספר 03-6066743/או באמצעות שליחת מכתב אל הכתובת: דיירקט סחר, רחוב נחלת יצחק 38 ת"א ת.ד62256 מיקוד 61621
3.ביטול עסקה של אחד ממועדוני דיירקט סחר – ניתן לבטל בע"פ בשרירות הלקוחות או בכתב בדואר רשום או בפקס.
4.על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית דיירקט סחר לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, וזאת במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.
אם קיבלת את המוצר נשוא העסקה וביטלת את העסקה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה, אתה תדאג להחזרת הנכס על חשבונך לדיירקט סחר והוא הדין לגבי המתנות , אם קיבלת, בעקבות עשיית העסקה.
למען הסר ספק, אם תבקש כי המוצר יאסף במקום שבו נמסר לך או בכל מקום אחר והדבר אושר ע"י דיירקט סחר,תהיה דיירקט סחר ראשית לגבות ממך דמי שילוח בגין הובלה כאמור.
החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של דיירקט סחר לפי סעיף 14ה(ג) לתבוע את נזקיה בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
ונדגיש, האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג(ד) לחוק.

אספקת מוצרים

חברת דיירקט סחר מתחייבת לספק מוצר/ים שהוזמנו, בתנאים הבאים:
1. הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף, שניתן לחייבו ולסולקו בישראל.
2. חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה.
3. הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים.
דיירקט סחר עושה כל מאמץ לדאוג לכך שמוצרים המופיעים בפרסום יימצאו במלאי. עם זאת, במידה ויתברר כי המוצר/ים שהזמנת אזל/ו מהמלאי או שחברת האשראי לא אישרה את העסקה, חברת דיירקט סחר לא תהיה חייבת לספק את המוצר/ים במקרה כזה כרטיס האשראי שלך לא יחויב, ונודיעך על ביטול ההזמנה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או בטלפון. במקרה בו המוצר אזל מהמלאי, תהא דיירקט סחר רשאית להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ודיירקט סחר תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי דיירקט סחר בגין היעדר מלאי כאמור, לרבות בגין רכישה , אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו''ב.
דיירקט סחר תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
1.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
2.אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצע הפעולה ו/או צד ג' כלשהו;
3.אם יתברר לדיירקט סחר כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו רכש לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו –דיירקט סחר תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי דיירקט סחר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
מחירים
כל מחירי המוצרים והשירותים כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח. בסמוך לכל מוצר ו/או שירות המפורסם באתר, רשומים דמי הטיפול והמשלוח. אלא אם כן מצוין אחרת במפורש .

הצהרת פרטיות ואבטחת מידע
חברת דיירקט סחר דואגת לכך שתיהנו מביטחון מקסימלי בעת רכישה.
דיירקט סחר מקפידה על שמירת הוראות חוק הגנת הפרטיות. פרטי הלקוחות רשומים במאגר מידע רשום , אשר בין מטרותיו דיוור ישיר. דיירקט סחר מתחייבת שלא להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים.
אם תבקש להימחק ממאגר המידע, הינך יכול לעשות זאת בכל עת, באמצעות פניה בכתב לדיירקט סחר, ת.ד. 62256, תל אביב 61621.
דיירקט סחר מפרסמת ומודיעה ללקוחותיה על מבצעים, הטבות ומגוון מוצרים ושירותים גם באמצעות הודעות טלפוניות מוקלטות,בפקס,הודעות מייל והודעות sms .
אם אינך מעוניין לקבל הודעות באופן זה אנא פנה אלינו בטלפון 03-3737026 או בדואר רשום לכתובת דיירקט סחר רחוב נחלת יצחק 38 ת"א.

שרות לקוחות

1. ניתן לפנות אל שרות הלקוחות בכל שאלה בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 בטלפון רב קווי 03-3737026.
2. צוות שירות הלקוחות ישמח לעמוד לרשותכם בשאלות לגבי המוצרים והשירותים , כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות על המוצר.
3. האחריות למוצרים הינה על פי כתב האחריות המצורף למוצר.
4. במקרה של תקלה במוצר, תוך כדי השימוש בו, יש לפנות למעבדות השירות המפורטות בכתב האחריות.
5. במקרה של החזרת מוצר מכל סיבה שהיא יש לפנות לשירות הלקוחות לקבלת הסבר מפורט כיצד יש להחזיר את המוצר.
6. את המוצר שברצונך להחזיר בעקבות ביטול עסקה יש לשלוח אלינו בדואר רשום בלבד,לת.ד 62256 תל אביב מיקוד 61621 , או להגיע למחסן ברחוב שידלובסקי 1 ביבנה. יש לשלוח את המוצר בתוך 14 יום מיום קבלתו,יתקבלו להחזרה אך ורק מוצרים ללא שימוש ,יש לצרף חשבונית ומכתב שבו מצוין מספר ההזמנה שם הלקוח או כל פרט מזהה אחר, מוצרים שיוחזרו ללא זיהוי לא יטופלו.
7. חברת דיירקט סחר מבצעת בקרה על החבילות שיוצאת ממחסנה, במידה וקיבלת מוצר פגום החברה מתחייבת להחליף את המוצר למוצר תקין.
8. לאחר החזרת המוצר, בהתאם להנחיות, יטופל המקרה לגופו, להחלפה או לזיכוי, כפי שסוכם.
9. הזיכוי הכספי יינתן בכפוף לנוהלי חברת האשראי.
10. ביטול עסקה יחויב הצרכן בכ-5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם ע"פ חוק הגנת הצרכן.

אמנת שרות

שרות איכותי ומקצועי אצלנו בדיירקט סחר הינו ערך עליון!
אנו עובדי ומנהלי דיירקט סחר מתחייבים לספק לך , הלקוח חווית קניה ושרות ברמה הגבוהה ביותר, תוך שמירה על אמינות ואיכות.
אנו מתחייבים:
להעניק לך הלקוח מענה אדיב , מקצועי , אמין ומהיר לכל פניה.
לשווק את מוצרי החברה במהירות,אמינות,אחריות ובאיכות הגבוהה ביותר בכדי שתפיק את מרב ההנאה ממוצרינו.
להכשיר את צוות העובדים שלנו באופן מקצועי ומקיף תוך הקפדה על אמינות ואיכות השרות לך הלקוח.
אמנה זו שאנו חתומים עליה , הינה אבן דרך בתהליך מתמשך של הטמעה ושיפור השרות שאנו מעניקים.הצהרת לקוח

לחץ להורדה